1 kép

"Szent Ház" Mária názáreti háza Loretóban

2. kép

Több, mint 1200 éve őrzi a katolikus egyház első és legnagyobb Eucharisztikus Csodájának ereklyéit.

3. kép

Szent Mihály arkangyal megjelenésének helye - Monte Gargano jeles búcsújáróhely, középkori legenda szerint angyali seregek végzik benne az isteni szolgálatot.

4. kép

A lelki növekedésre Pio atyának öt szabálya volt: heti gyónás, napi áldozás, lelki olvasmány, elmélkedés és lelkiismeret vizsgálat.

5. kép

Szent Pietrelcinai Pio atya (1887–1968) a XX. század és talán minden idők egyik legnagyobb és legkülönösebb szentje. Halála után is épen megmaradt testét a San Giovanni Rotondó-i Szent Pio-bazilika kriptájában elhelyezett kristálykoporsóban láthatjuk.

Utunk itt folytatódik tovább

Minden nagyobb megálló külön blogot kapott, de van ahonnan minden utunk elindul:

Lelki zarándoklat  
-  Padova  -  Assisi  -  Rotondó  -  Róma


Karácsony előtt  elindulunk majd Szentföldre, bármikor csatlakozhatsz az úthoz.
Szívesen vesszük ötleteiteket is, egy-egy zarándok uticéllal kapcsolatban.

email:
virtualis.zarandoklat@gmail.com
1. Virtuális Zarándok térkép


A - Assisiből indulunk
B - Lanciano - Eucharisztikus csoda egyik helyszíne
C - Loreto -Mária kegyhely - Mária názáreti háza
D - Gargano-félsziget  Szent Mihály barlangtemploma
E - Rotondó - Pio atya hazája

Virtuálisan is megtekinthetjük a helyszíneket a google térképpel.
Az utcatérképpel pedig a kijelölt város szinte valamennyi utcáját "besétálhatjuk".


2. Zarándoklatunk következő megállóhelyei

Assisitől Rotondóig több kegyhelyen is keresztül visz utunk, megállunk mindenhol, hogy necsak kulacsainkat töltsük fel, hanem szívünket is hálával.

Első megállónk:
- Lanciano - Eucharisztikus csoda egyik helyszíne, innen
- Loretó -Mária kegyhely, majd
- Gargano-félsziget érintésével jutunk el Szent Mihály barlangtemploma és a Róma előtt
- Rotondó - Pio atya szülővárosa és Pio atya keresztútjával

Mária názáreti háza - ahol Mária az angyali üdvözletet kapta


Oltáriszentség csodájának ereklyéje3. Lanciano - Eucharisztikus csoda szentélyeSzent Ferenc templom


Megérkeztünk az Eucharisztia csodájának szentélyébe Lancianoba, ugyanabba a helységbe, ahol Longinus is született, ő volt az a százados, aki más katonákkal együtt ott állt Krisztus keresztjénél, és Pilátus parancsára lándzsával átdöfte az Úr oldalát, és látva a jeleket, amelyek akkor történtek: hogy a nap elsötétült és földrengés támadt, hitt Krisztusban.


Szent Ferenc templom, az Eucharisztikus csoda ereklyéinek helyszíne


Körülbelül 750-ben történt. A pontos évszám ma már megnyugtatóan nem állapítható meg. Egy alkalommal a Lancianoi Szent Legonziano templomban fiatal pap misézett. Gyötrő kétség szállta meg, vajon e fehér ostya, melyet kezében tartott valóban az Istenember testévé és a kehelyben levő bor Krisztus vérévé változott-e. Egyszerre forróság öntötte el, megrendülten szemlélte: az aranypaténán (aranytálkán) levő hófehér Szentostya megváltoztatta színét, piros lett és felduzzadt – vérző húsdarab lett belőle, míg a kehelyben piros vér pezsgett. A pap sírva borult térdre, miközben Szent Tamás apostol szavait suttogta: „Én Uram, és Istenem!” Egész teste remegett, nem volt ereje a szent cselekmény befejezéséhez. A paténát a csodás Testtel és a kelyhet a drágalátos Vérrel gondosan megőrizték és mind a mai napig őrzik a Szent Ferenc templomban.

Szóban is erről a csodáról egy rövid videóban:


Magyar felirat: www.karizmatikus.hu

A lanciano-i csoda, folytonos csoda: az átalakult részek nem romlottak meg, épségben maradtak több, mint ezer éven át mostanáig.

Lancio érseke 1970-ben szaktudósokból álló orvosi bizottságot hívott össze, melynek vizsgálati eredményéről a következő okirat tanúskodik:

Lanciano érseke és Ortana püspöke
szám: 06/L/XX.

Alulírott Lanciano érseke tudtul adja és tanúsítja, hogy a Lancianoi Szent Ferenc templomban, a nép nyelvén „Az Eucharisztia csodájának szentélyében”, a VIII. évszázadtól őrzik az eucharisztikus maradványokat hús és vér alakjában.
Az átváltozási csoda szentmise közben történt a Szent Legonziano templomban, amely fölött emelkedik a már fent említett szentély.
Érseki kezdeményezésre szaktudósok orvosi bizottsága megvizsgálta a szent ereklyéket; a vizsgálat hónapokig tartott.
A tudományos vizsgálat eredménye:
Valóságos húsról és vérről van szó.
Sem a test, sem a vér nem származik embertől.
A hús egyértelműen szív-szövet struktúrára utal.
A hús és a vér egyazon vércsoporthoz tartozik.
A vér diagrammája, mai értelmezés szerint, emberi vérre „átvihető”.
A hús és vér élő személyt feltételez.
Alulírott kezeskedik a fentiek valódiságáért.

Érseki bélyegző                      Pacifico Perontoni
(érsek és püspök)Belegondoló: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek”

4. Pio atya reggeli imájával indulunk útnakPio atya reggeli imája a Szűzanyához: 

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét! Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz. Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk, szentté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja.
Ámen.

5. A lelki növekedés öt szabálya - Pio atyától


Pio atyának, mint lelki vezetőnek öt szabálya volt a lelki növekedésre:

heti gyónás,

napi áldozás,

lelki olvasmány,

elmélkedés és

lelkiismeret vizsgálat.

A heti gyónást a szoba heti leporolásához hasonlította és az elmélkedés és lelkiismeret vizsgálat gyakorlását ajánlotta napi kétszer: először reggel, a napra való felkészülésként, másodszor pedig este, a napra való visszatekintésként.

A teológia gyakorlati alkalmazását gyakran úgy összegezte mára híressé vált gondolatában, hogy: 

„Imádkozz, remélj, és ne aggodalmaskodj” 

Rá akarta vezetni a keresztényeket, hogy Istent ismerjék fel mindenben és mindenekelőtt Isten akaratát kívánják teljesíteni.

6. Szent Ház - A loretói Mária-HázLatinul halljuk a Loretoi litániát, szövege magyarul az oldal alján található

Még Loretoba érkezésünk előtt elgyönyörködtünk a város legmagasabb pontján, a mintegy 120 méter magas dombon emelt bazilika, vagyis a székesegyház szépségében, melyet az egykori názáreti Mária házát magában foglaló kápolna fölé építettek, s melyet leggyakrabban csak egyszerűen Szent Ház névvel emlegetnek.

A magyarok Loreto-járása még a középkorban elkezdődött, ugyanis a Rómába zarándokoló magyar búcsúsok rendszeresen útba ejtették Loretót is. Minden valószínűség szerint ez a magyarországi vonatkozás (– ahogy Bálint Sándor oly szépen fogalmazza –, a Názáreti Ház először a magyar birodalom területén pihent meg, Rijeka Tersatto hegyen), tette már a középkorban is igen kedveltté Loretót a magyarok számára, hiszen ezt tanúsítják a középkori magyarországi zarándoklatokról szóló dokumentumok.


Amíg a napfelkeltére várakozunk, addig "menjünk" vissza  Názáretig, és induljunk el a Szent család házától.

Szűz Mária názáreti háza két részből állt: az egyik egy sziklába vájt barlang volt, amelyet a mai napig is tisztelnek, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában, a másik pedig az eléje épített ház.

Názáret - Angyali üdvözlet bazilika
a sziklába vájt barlang résszel,  hiányzik az eléje épített ház, amely ma Loretoban található

Szent család otthonából Názáretben maradt barlang rész

A hagyomány szerint Szűz Máriának házát, amely egyben a szentcsalád otthonául szolgált, angyalok vitték át 1291-ben a tenger fölött az egykori Tersattóba, majd 1294-ben tovább az olaszországi Loretóba.

Tersatto (Trsat, Fiume [Rijeka] mellett, Horvátország.): Szűz Mária-búcsújáró hely - A legenda szerint amikor 1291-ben a keresztesek utolsó szentföldi erőssége, Akkon is elesett, Szűz Máriának, s egyben a gyermek Jézusnak názáreti házát a pogányok elől az angyalok elmenekítették. 1291. V. 10-én letették a házat Tersatto - városának határában, mely akkor a Magyar Királysághoz tartozott. Frangepán Miklós horvát és dalmát bán, a város akkori ura küldötteket menesztett a Szentföldre, akik igazolták, hogy a názáreti ház valóban eltűnt.

E nagy kegyre, amellyel Isten kitüntette a tersattóiakat, a lakosok nagyon elbizakodottak lettek. 1294: ezért az angyalok tovább vitték a Szent Házat az Adriai-tenger túlsó partjára, a mai →Loretóba. Az elszomorodott tersattóiaknak V. Orbán pápa 1362-ben egy régi Mária-képet ajándékozott, amelyet a hagyomány szerint Szent Lukács evangelista festett. A Szent Ház helyén I. (Nagy) Lajos magyar király bőkezű adománya révén templom épült.  A kegyképet XI. Kelemen pápa által küldött arany koronácskákkal 1715. IX. 8: ünnepélyesen megkoronázták.Hajnalodik LoretobanA Szent Ház „A loretói Szent Ház a Szűzanya első igazi nemzetközi kegyhelye...” – olvashatjuk abban a levélben, melyet II. János Pál pápa a kegyhely 700 éves jubileumára írt.
A márványborítást, amely kívülről burkolja a Szent Ház falait II. Gyula pápa megrendelésére (1507 körül), az olasz reneszánsz leghíresebb művészei készítették.Az ősrégi hagyomány szerint a loretói szentélyben valóban Szűz Mária názáreti házát találjuk meg. Ezt a tényt megerősítik az újabb történeti, régészeti, művészettörténeti kutatások eredményei is. 

Az eredeti Szent Háznak csak három fala volt, mert keleti része, ahol most az oltár áll, közvetlenül csatlakozott a barlanghoz. Az eredeti falak – melyeknek nincs alapozásuk és az antik úton állnak – három méter magasak. A fölöttük található falrészt, beleértve a boltíves mennyezetet is, helyi téglákból rakták fel (1536-ban), hogy alkalmasabbá tegyék a helyet a hívők tiszteletére.
Egyrészt megállapítható, hogy olyan kő, amelyből a Szent Ház épült, nem található Loreto környékén, a kövek és a ház megformálása is idegen e vidék hagyományától. Másrészt a Szent Ház és a názáreti barlang építésztechnikai összevetéséből is kitűnik, hogy a két rész összetartozik és egymást kiegészítik.Mária loretói házában időzve valahogy úgy éreztük, otthon vagyunk, mivel a családi házban minden ember jól és otthonosan érzi magát. Tudatosítottuk ugyanis azt a tényt, hogy ebben a házban nevelte Mária és József Istennek szent fiát, Jézus Krisztust. Teljes bizalommal jönnek ide a zarándokok a világ minden tájáról, hogy itt lelki felüdülést és békességet nyerjenek. Ugyanakkor tudatosítják azt a tényt is, hogy ebben a házban végezte a szentcsalád minden egyes tagja a napi teendőket, ami ezáltal a megdicsőülés és a megszentelés záloga lett.
A jelenlegi, libanoni cédrusból készült „Szűz Mária a kis Jézussal” szobor az eredeti szentélyben álló,  XIV. századból való faragvány helyett készült, amely 1921-ben tűzvész martaléka lett.

Szűz Mária lakhelye a megtestesült Ige
(közvetlenül az oltár fölött: HIC VERBUM CARO FACTUM EST,
azaz Az Ige testté lett. - a virágok és a gyertya miatt takarásban van)

Híres művészek látogattak ide az évszázadok során, hogy munkájukkal megszépítsék a szentélyt, melynek híre nagyon hamar elterjedt az egész világon. A történelem folyamán a pápák mindig nagy figyelmet fordítottak a loretói szentélyre, sőt saját közvetlen irányításuk alá is vonták, mert itt „isteni misztériumok teljesedtek be”. Belépve a szentélybe meghatódva olvashatjuk az oltár fölé írt szavakat; HIC VERBUM CARO FACTUM EST, azaz Az Ige testté lett.


*************************************


A loretói Mária-ház fölé először egy kisebb templomot emeltek, később pedig a jelenlegi bazilikát építették fel. Időrendben újabb keletű a harangtorony, mely a 18. században épült. A bazilika épületéhez szervesen illeszkedik az apostoli palota, ahol az adminisztrációs központ és az archívum talált otthonra. Az épületegyüttes összhatása méltóságteljes, s így kivívja a zarándokok áhítatát.

Számos műalkotást megcsodálhatunk a bazilika további kápolnáiban, nevezetesen a német, spanyol, valamint a Szent Kereszt kápolnában, ahol mindenekelőtt Faustini A názáreti szentcsalád és Szent József halála, továbbá Seitz Az angyali üdvözlet és a Zenélő angyalok, valamint
Innocenzo A keresztre feszített Úr című 
feszületnél most álljunk meg,  hallgassuk a litániát, és hagyjuk, hogy szívünket betöltse a szeretet. Ámen

A feszület fából faragott, Innocenzo da Petralia 163-ben adományozta a szentélynek


A loretói litánia részei

A bevezető rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt Mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki feltárta nekünk a Szentháromság titkát.

Először a Szűzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szűz, Istennek Anyja, Szüzek szent Szüze.

A következő csokorban azok a motívumok szerepelnek, melyekért őt tiszteljük: Krisztus anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplőtelen, Sérelem nélkül való, Szűz virág, Szeretetre méltó, Csodálatos, Jótanács, Teremtőnk és Üdvözítőnk anyja.

Az ötödik részben Máriát mint szüzet különböző ékes jelzőkkel magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzőkkel ruházza fel, amely az Igazság tükre megszólítással kezdődik, és a Hajnali csillag köszöntő szóval fejeződik be.

A Szűzanya a Betegek gyógyítója, Bűnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevője, akihez mindig bizalommal fordulhatunk.

Amíg eddig a küszködők közbenjárójaként szólítottuk meg, most a megdicsőült világ királynőjeként köszöntjük. A befejező megszólítások az időközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplő sajátos motívumokat említik bizalmunk kifejezéseként.

A litánia az Isten Bárányához fordul, és könyörgéssel fejezi be a Szűzanya köszöntését.

Természetes, hogy Máriát köszöntő imádságaink megszámlálhatatlan számban léteznek. Ezért a litániák után még különböző imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és a helyi gyakorlattal alakítottak ki. Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! - Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! - Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! - Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! - Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! - Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! - Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! - Irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária - Könyörögj érettünk
Istennek szent anyja - Könyörögj érettünk
Szüzeknek szent Szüze - Könyörögj érettünk
Krisztusnak szent anyja - Könyörögj érettünk
Egyházunknak anyja - Könyörögj érettünk
Isteni kegyelem anyja - Könyörögj érettünk
Tisztaságos anya - Könyörögj érettünk
Szeplőtelen Szűzanya - Könyörögj érettünk


Sérelem nélkül való anya - Könyörögj érettünk
Szűz virág szent anyja - Könyörögj érettünk
Szeretetre méltó anya - Könyörögj érettünk
Csodálatos anya - Könyörögj érettünk
Jó tanács anyja - Könyörögj érettünk
Teremtőnk anyja - Könyörögj érettünk
Üdvözítőnk anyja - Könyörögj érettünk
Nagyokosságú Szűz - Könyörögj érettünk
Dicsérendő Szűz - Könyörögj érettünk
Nagyhatalmú Szűz - Könyörögj érettünk
Irgalmas Szűz - Könyörögj érettünk
Hűséges Szűz - Könyörögj érettünk
Igazság tükre - Könyörögj érettünk
Bölcsesség széke - Könyörögj érettünk
Örömünk oka - Könyörögj érettünk
Lelki edény - Könyörögj érettünk
Tiszteletes edény - Könyörögj érettünk
Ájtatosságnak jeles edénye - Könyörögj érettünk
Titkos értelmű rózsa - Könyörögj érettünk
Dávid király tornya - Könyörögj érettünk
Elefántcsonttorony - Könyörögj érettünk
Mária aranyház - Könyörögj érettünk
Frigynek szent szekrénye - Könyörögj érettünk
Mennyország ajtaja - Könyörögj érettünk
Hajnali csillag - Könyörögj érettünk
Betegek gyógyítója - Könyörögj érettünk
Bűnösök menedéke - Könyörögj érettünk
Szomorúak vigasztalója - Könyörögj érettünk
Keresztények segítsége - Könyörögj érettünk
Magyarország oltalmazója - Könyörögj érettünk
Angyalok királynéja - Könyörögj érettünk
Pátriárkák királynéja - Könyörögj érettünk
Próféták királynéja - Könyörögj érettünk
Apostolok királynéja - Könyörögj érettünk
Vértanúk királynéja - Könyörögj érettünk
Hitvallók királynéja - Könyörögj érettünk
Szüzek királynéja - Könyörögj érettünk
Minden szentek királynéja - Könyörögj érettünk
Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné - Könyörögj érettünk
Mennybe fölvett királyné - Könyörögj érettünk
Szentolvasó királynéja - Könyörögj érettünk
Családok királynéja - Könyörögj érettünk
Béke királynéja - Könyörögj érettünk
Magyarok nagyasszonya - Könyörögj érettünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
- Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
- Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
- Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
- Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Add Uram, hogy mi, a te szolgáid
folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,
a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen
Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által,
a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet elvezzünk
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen

Oltalmad alá futunk: Istennek szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd
Szükségünk idején, hanem oltalmazz meg
Minket minden veszedelemtől,
Mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz.
Mi Asszonyunk,
Mi közbenjárónk, mi Szószólónk.
Engeszteld meg értünk Fiadat,
Ajánlj minket Fiadnak,
Mutass be minket szent Fiadnak. - Ámen

7. A loretói szentély három nagy üzenete"A loretói szentély három nagy üzenete: 

Az első a kegyelem üzenete, Isten ingyenes ajándékáé. Erről az ajándékról szüntelenül elmélkednünk kell, törekednünk arra, hogy újból rátaláljunk, ha már elveszítettük volna, főként a bűnbánat szentségében, a gyónásban.

A második üzenet a hité, amely nemcsak ésszerű belátása a kinyilatkoztatott igazságnak, hanem engedelmesség is, Isten elfogadása életünkben, nagylelkű és tökéletes ,,igen'' terveire, amint Máriáé volt az Angyali Üdvözlet pillanatában.

És végül a harmadik üzenet az üdvösség üzenete, amelyet Isten szegénységben és elfelejtettségben emberré lett Fia hozott el valamennyiünknek."  II. János Pál pápa***********************                                                                *****************

 XXIII. János pápa 1962. október 4-én zarándokolt el ide és ezeket mondta: „Az Ige megtestesülése a témája az egész világon a hívők sokasága által imádkozott „Úrangyalá-nak. Ez a meghitt imádság ezen a helyen különös indítást ad a zarándokoknak, hogy elmélkedjenek az ég és a föld találkozásáról, amely a Megtestesülés és Megváltás célja volt.” Valóban lenyűgöző és megindító elimádkozni a Szent Házban az Úrangyalát, elmélkedve a Megtestesülés és a Megváltás titkáról. Úgy is mondhatnánk, hogy az Úrangyala a legsajátosabb loretói imádság.

 *****************


Úrangyala  imádság szövege: 
hallgatható a imádság nevére kattintva

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát,
és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Íme, az Úr szolgálóleánya,
legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

És az Ige testté lőn
és miköztünk lakozék.

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus,
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!
Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ámen.

8. Szent Mihály arkangyal hegyén - GarganobanMegérkeztünk Garganoba, a Szent Angyal hegyre az "Égi Bazilikába", ahova Assisi Szent Ferenc 1216-ban szintén elzarándokolt.
A szent barlang  zarándokhely, az imádság és az Istennel való megbékélés helye.

Belegondoló: Valójában ez egy jel, vagy  meghívás?
A Gargano hegy, Monte Sant'Angelo (Szent Angyal hegy) a nyugat latin szentélyek leghíresebbike, amit Szent Mihály Arkangyalnak  szenteltek. A hegy legtetején helyezkedik el a Bazilika, amely régidőktől fogva a megbocsátás és az imádság helye.
Egy anonim író, 1000 évvel ezelőtt élt, írta: "A S. Michele szentély mindenhol ismert és felmagasztalt és nem a márvány ragyogása miatt, hanem azokért az értékes eseményekért, melyek itt történtek. Szerény formában, de gazdag erényekben, mivel saját maga Szent Mihály Arkangyal szállt alá, hogy felépítse és felszentelje azt. Az emberi törékenységre emlékezve, leszállt az égből, azért, hogy ebben a templomban az emberek részt vehessenek az isteni dolgokból."L'ORIGINE DEL SANTUARIO

A szentély eredete az V sz. vége és a VI sz. eleje. Régi írások, források tesznek tanúságot,. Szent Mihály Arkangyal jelenéseiről írt könyv a négy jelenés emlékéhez kötődik, rendkívüli élénkséggel él tovább, azokról a csodálatos eseményekről tesz tanúságot, melyek itt történtek. Az első a hagyomány szerint 490-ben történt, úgy hívják, mint a bika epizódja. L'episodio del toro.Egy nap egy gazdag ember Siponto-ból, legeltette a nyáját a Gargano hegyen. Hirtelen eltűnt a legszebb bika. A hosszú és fárasztó keresése után megtalálta a barlang bejáratánál térdelve. Haragjában a lázadó állat ellen kilőtt egy nyilat, ám az nem az állatot, hanem megmagyarázhatatlan módon a gazdag ember lábát sebezte meg. Az eseményektől felzaklatva elment a püspökhöz, aki 3 nap imádságot és böjtöt rendelt el. A 3. napon a püspöknek megjelent Szent Mihály Arkangyal és azt mondta neki: "Én vagyok 'Arcangelo Michele és mindig Isten jelenlétében élek. A barlangüreg számomra szent, az én választásom, én magam vagyok az őrzője... Ott ahol kitágul a szikla az emberek bűnei megbocsáthatók lesznek... Aki itt kér valamit, annak az imádsága meghallgattatik. Ezért menj be a barlangba és keresztény zarándokhellyé szenteld a barlangot."

Mivel azonban a hely megközelíthetetlen volt és pogány kultuszhely volt a püspök hosszasan habozott, hogy felszentelje a helyet, engedelmeskedjen az angyal szavának.


L'episodio della Vittoria A győzelem története


A hagyomány 492-re datálja, május 8-án volt a győzelem, amikor a Longobardok Szent Mihály közbenjárásának, segítségének köszönhetően győztek.

A hagyomány szerint Siponto városát az ellenséges csapatok körül kerítették, közel voltak a megadáshoz, amikor San Lorenzo püspök kapott 3 nap békét .Hittel fordult az ÉGI VEZÉRHEZ imádsággal és jóvátétellel (penitenza).  A harmadik nap végén a püspöknek megjelent Szent Mihály Arkangyal, Aki előre megmondta neki a biztos győzelmet. Ez az üzenet reménnyel töltötte el az ostromlottak szívét. A védők kivonultak a városból és  csatába kezdtek, amelyet, villámló fények, hangok, villámok kísérték rendkívüli intenzitással. A Sipontini-ak győzelme elsöprő volt.L'episodio della Dedicazione A szentelés története

A harmadik jelenést így hívják: „episodio della Dedicazione". A hagyomány szerint  493-ban, a győzelem után a püspök elhatározta, hogy követi az ÉGI Hírnök kérését és felszenteli a barlangot Szent Michele-nak, ebben I Gelasius pápa is megerősítette (492-496), de ismét megjelent az angyal a püspöknek és hírdette, hogy Ő maga már felszentelte a Barlangot. Akkor Siponto püspöke másik 7 pugliai püspökkel együtt körmenetben a néppel és Sipontino papjaival közeledtek a szent hely felé.
A menet alatt egy csoda történt: néhány sas, kiterjesztett szárnyakkal megvédték a püspököket a nap sugaraitól. A barlanghoz érve találtak már ott egy kezdetleges oltárt emelve, amit bíborpalást fedett és egy kereszt volt rajta. És találtak a sziklában egy kisgyermek lábnyomot, egy természetfeletti jelet, amit Szent Mihály Arkangyal hagyott ott. A szent püspök mérhetetlen örömmel ajánlotta fel az első szentmisét ami szeptember 29-én volt. Nem emberi kéz szentelte fel a barlangot, ezért az évszázadok során az „Égi Bazilika" nevet kapta.


La quarta apparizione  negyedik jelenés


1656-ban egész Italiában, délen borzalmas pestisjárvány volt. Alfonso Puccinelli érsek, nem talált olyan emberi gátat, ami véget tudott volna vetni az előrehaladott járványnak. Arcangelo Michele-hoz fordult böjttel és imádsággal.  A pásztor  azt gondolta, hogy  kierőszakolja az isteni akarattól és Szent Mihály Arkangyal szobrának kezeiben hagyott egy írásbeli könyörgést, amit az egész város nevében írt.  És íme szeptember 22-én hajnalra virradóra, miközben imádkozott a püspöki palota egyik szobájában, földrengést érzett és Szent Michele ragyogó fényességben jelent meg és elrendelte, hogy szenteljék meg a barlangjának köveit, bevésve a keresztet és M. A. betűket, (mint Mihály  Arkangyal). Bárki, aki áhítattal tartotta magánál ezeket a köveket immunissá vált a pestissel szemben. A püspök úgy tett és a város nemsokára  megszabadult a pestistől, az Arkangyal ígérete szerint, mindazok, akik ezekből a bizonyos kövekből ígényeltek, bárhol találhattak.


Zarándokok az Égi Bazilikában


A szent Barlangot évszázadok óta választják a zarándokok célként, az imádság és főleg az ISTENnel való kiengesztelődés helye. A jelenések jelek, hogy az ember meghajoljon az Isten Felsége előtt. 15. évszázadtól az egész világról jöttek  a keresztények a szentélyhez:, "casa di Dio e porta del cielo", azaz Isten háza és az ég kapuja. Azért, hogy újra megtalálják a békét és a megbocsátást az Atya szerető karjaiban és tiszteljék Szent Mihály arkangyalt, az égi hadsereg fejedelmét, azért, hogy hirdessék, mint Ő:

Ki olyan, mint az ISTEN."

A zarándokok között számos pápát találunk: I Gelasius, S. Leo IX, Urban II, Sándor III, Gergely X, S. Celestin V, János XXIII kardinalisként, János Pál II).

Néhány szent (pl.  Francesco d'Assisi, Szent Ferenc, Svájci Brigitta  Bona di Pisa, Isten tisztelt szolgája Padre Pio da Pietrelcina es még sokan mások ), de főleg zarándokok ezrei.


LA CELESTE BASILIC Az Égi Bazilika

Belépve a román stílusó ajtón az Égi Bazilikában találjuk magunkat, Szent Mihály Arkangyal által választott helyen.

A fény árnyék játéka látható a keskeny ösvények (ez valami szakszó lehet anfratto) és az urna (urna alakú váza) között, amin Szent Mihály Arkangyal szobra áll.


Arcangelo harcol, hogy legyőzze a mi gyengeségeinet, hogy újra az jó úton tudjunk járni és erősen bánjuk meg a bűneinket.A Bazilika két részre osztott,: az egyik, amikor belép valaki a falazott részbe, amit Anjou hajónak hívnak és elindul, a másik rész a természetes része a mészkő szikla természetes nyílása.


Éppen, hogy belépünk, jobb oldalon találunk egy kis oltárt, ami Szent Ferenc tiszteletére em Assseltetett, a szentélyben ez egy emlék az ő látogatásáról, amit 1216-ban tett.


Azért érkezett a hegyre, hogy elnyerje az angyali megbocsátást, de nem érezte méltónak magát, hogy belépjen a barlangba, ezért megállt a bejáratnál, imádkozott, megcsókolta a földet és egy kőbe bevéste a „T" betűt, ami a megváltás szimbóluma. A T -tau, a bibliai nyelvezetben a megváltás jele. Innen tudjuk, hogy Szent Ferenc milyen nagy jelentőséget tulajdonított a hely különös méltóságának. A Szent Ferenc oltártól néhány lépésre, a látogató előtt egy egyedi kép tárul ki, a barlangüreg, a sziklás, szabálytalan alakú.Az évszázadok során zarándokok milliói találták itt meg a megbocsátást és a békét. Itt a hívő, úgy érzi magát, mint a tékozló fiú, aki hazatért az Atya házába, akit Szent Mihály Arkangyal vezetett. Nem emberi kéz szentelte fel, ezt bizonyítja, hogy az évszázadok során, a történelem változásaiban, a stílusok változatossága harmóniát alkot, ami Isten dicsőségét hírdeti, ha a művészetet párhuzamba állítjuk Szent Mihály nevével „ Ki olyan, mint Isten."MUSEO DEVOZIONALE Tiszteleti múzeumII. János Pál pápától


1989. novemberében nyílt meg, célja, hogy összegyűjtse és a nézőközönség elé bocsássa, azokat a tárgyakat, melyek Szent Mihály Arkangyal tiszteletét mutatják, tanúsítják. Nagy részben olyan tárgyakról van szó, melyeket felajánlottak a zarándokok az évszázadok során, hálaképpen a kapott kegyelmekért.  A tárgyakat a folyosóra és 4 terembe tették ki. A jobb oldali folyosón találhatóak az archeológiai leletek, a Krisztus előtti korból a VI-IV. századi.
A bal oldalon találhatók a fogadalomból adományozott tárgyak, festmények formájában, melyek Szent Mihály Arkangyal közbenjárására kapott kegyelmeket és csodákat ábrázolják.
LE CRIPTE A kripták


A szentély antik konstrukciójának a legszuggesztívabb része a kripták.  A kripták kb. 60 m. hosszan egészen a Bazilika padlójáig  érnek.


Az első része a kriptáknak oszlopos galéria, 8 derékszögű áthidalással tagolt, ebben a lenyűgöző környezetben különböző szobrok vannak kiállítva, a szentély ásatásakor kerültek elő, a volt Szent Péter templomból és a benedek rendi apátság a pulsanói S. Maria romjaiból. Minden kiállított lelet a VII-VIII sz-tól a XV-ig. A támaszfalban a barlang nyílásán áthaladva a longobárd kornak egy másfajta környezetében találjuk magunkat, (nyilvánvaló nyomai vannak a longobárdok előtti kornak) két tágas hajóra osztva, a központi sortól a 3 boltívtől minden hatodik tagolt és határolt északról délre, ami ugyanúgy masszív oszlopokkal tartott.

A hajókhoz lépcsők vezetnek a jobb oldali kanyargós, a bal oldali egyenes vonalú, a munkálatok során tönkrement. A két lépcsősor egy földszinti térben fejeződtek be, keletről abszid határolja egy olyan oltárral, ami terméskő tömbből van, számos felirat nyoma van rajta.


Az oltár bal oldalán - ami kőlappal védett - megtaláltak egy freskót, amit Egyház Védőjének neveznek, és a X. századra tehető. A freskók maradványaiból és számos feliratból érthetjük meg a szentély jelentőségét különösen a longobárdok számára. A mostani tagolása az 1270-75-ős évekre tehető, amikor az Anjou-k új konstrukciókkal alakították ki, a szentélynek olyan formát adtak, ami az aktuális helyzetnek megfelel, megszentelve az előzőleg meglévő művet, melyet Szent Mihály tiszteletére emeltek.Forrás: http://elizeus.kozosseg.com


9. „Imádkozz, remélj, és ne aggodalmaskodj!”

mert

"Az ima a kulcs, ami nyitja a mennyország kapuját"
Pio atya

John Aurilia kapucinus atya, a tampai Legszentebb Megváltó-templom plébánosa, aki Pio atya titkára volt, így válaszolt arra a kérdésre, hogy milyennek ismerte meg Pio atyát:

"Egy teljesen átlagos ember, aki történetesen – Isten kegyelméből – nagyon szentéletű volt. Sok szenvedése ellenére mindig mosolygott. Alázatos, kedves, imádságos emberként emlékszem rá.
Azt, hogy szentéletű szerzetes, csodákat tesz, hogy megkapta a stigmákat és a bilokáció adományát, és olvasni tud a szívekben és a gondolatokban."

Egyszer volt egy különös élményem. Nem tudtam, mit válaszoljak egy asszonynak, aki levélben azt kérdezte Pio atyától, hogy a fia orvos legyen-e, vagy pap. Odamentem Pio atyához, hogy megkérdezzem. A levél a kezemben volt, ő nem olvasta, s még mielőtt feltettem volna a kérdést, azt mondta: „Mondd meg neki, hogy jó orvos lesz a fia.” Ezen megdöbbentem.

 Forrás: Magyar Kurir

10. Az "ellenállhatatlan kilenced"

PIO Atya hite hatalmas volt, a filmjéből is kiderül,  nincs olyan hogy a nem igazat mondja bárki is, mert Ő mint Jézus már előbb tudja mi az amit valaki pl: elhallgatott...


Pietrelcinai Szent Pater Pius (Pio atya) "ellenállhatatlan" kilencede

Pio atya "ellenállhatatlan kilencednek" mondta ezt az imát. Mérhetetlen tapasztalatból szűrte le megállapítását. A hívek közösségével naponta végezte az imába ajánlott szándékokra. Még most is naponta végzik a San Giovanni Rotondo-i templomban azok szándékára, akik Pio atya közbenjárását kérik.


Imádkozásának módja:
Kilenc napon keresztül mindennap háromszor,
és egy imádkozás alkalmával háromszor egymás után imádkozzuk el a kilenced mindhárom tételét.

********************
Pió atya rózsafüzére Jézus Szent Szívéhez
"Ellenállhatatlan kilenced" 

Imádkozásának módja:

1. szem: Kérés - igei foglalatban
2. szem: Miatyánk…
3. szem: Üdvözlégy…
4. szem: Dicsőség…
5. szem: Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Első öt szem:
- Jézusom, Te mondtad: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.”
Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:..........
- Miatyánk…
- Üdvözlégy…
- Dicsőség…
- Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Második öt szem:
- Jézusom, Te mondtad: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:................
- Miatyánk…
- Üdvözlégy…
- Dicsőség…
- Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Harmadik öt szem:
- Jézusom, Te mondtad: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:..............
- Miatyánk…
- Üdvözlégy…
- Dicsőség…
- Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Záróima: 
Jézusom szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt; légy
irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen
Szívének, a Te és a mi gyengéden szerető Édesanyánknak közbenjárására a kért
kegyelmeket!
Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!


Salve Regina:
Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja, életünk, édességünk, reménységünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai. Hozzád sóhajtunk sírva és zokogva e siralom völgyéből.
Fordítsd reánk tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és a számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,

méhednek áldott gyümölcsét, ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária! Ámen.


***********************

TÖRTÉNETE:

Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál,
és bensőségesen csak "az ő ellenállhatatlan kilencedének" nevezte.
Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten
a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre - és hitetlenre is - kegyelmének csodálatos jeleit.

11. Útleírás helyett - Pio atya szentmiséje

Pio atyát a Beneven-i székesegyházban szentelték pappá, 1910 augusztus 10-én Beöltözése után, az első szentmiséje után így fogalmazott: „Jézusom, legnagyobb vágyam életem! Amikor ma a szeretet misztériumában remegő kézzel felemellek, hadd legyek Veled együtt és Teérted, ó, Szentséges Főpap, a világ számára út, igazság, élet – és tökéletes engesztelő áldozat”.

Pio a "Második Assisi Szent Ferenc"

Aki a hat évig tartó papi tanulmányok megkezdése előtt, ökrös szekéren utazott Assisi Szent Ferenc Szerzetesrendjébe. Szent Ferenc óta az egyetlen teljesen stigmatizált férfi  Pio atya, aki alázatos életének nagy részét Itáliában, a San Giovanni Rotondo kolostorban, töltötte, és 1968-ban halt meg. Rotondóban első utunk Szent Pio sírjához vezet, a nemrég épült zarándoktemplomba, az új bazilikába.

A bazilikának van magyar vonatkozása is, hiszen a Marko Rupnik szlovén jezsuita művész által készített mozaikok egyike a Szent Pio atya bilokációja (egy időben két helyen) Mindszenty bíborosnál címet kapta, a mártír sorsú főpap és Pio atya közötti rendkívüli börtönbeli találkozást örökíti meg, amelyről a kapucinus atya szentté avatási aktáit tartalmazó ún. Positioban olvashatunk.

Pio atya már halott, de ezután is közbenjárónk, küldetése nem a halotté, hanem az élőé. Közbenjáró hatalma az égben nagyobb, mint a földön volt. Isten kegyelmi ajándékaként már itt a földön is tudott minden lelkigyermekéről és kapcsolatban állt velük.Pio atyának számos lelki gyermeke volt. Nem csak Olaszországból mentek hozzá testi-lelki bajaikkal orvoslást keresni, hanem más országokból is. Sokan, akik a távolság miatt nem tudták őt fölkeresni, írásban fordultak hozzá. Naponta sok száz levél érkezett címére. Ezeket a leveleket az atya nem olvasta el. Ha akarta, sem bírta volna. De nem is volt rá szüksége, mert olvasatlanul is ismerte a levelek tartalmát, hiszen majdnem mindig kegyelmi megvilágosodásban volt. Isten különös kegyelmével egyszerre látta az összes hozzáforduló kérését, és bensőségesen imádkozott és vezekelt értük.

Halála után ugyanúgy szorong a zarándokok sokasága sírja körül, mint életében gyóntatószéke, vagy az oltár körül, ahol misézett. Ma sem kézbesít kevesebb levelet címére a posta, mint életében naponta kézbesített. Ma is tapasztalják atyai jóságát, akik kérésükkel bizalommal fordulnak hozzá.

Istennek Pio atyával különös szándéka volt; egész világra kiterjedő küldetést akart rábízni. Erre a rendkívüli misszióra isteni hitelesítésre volt szüksége. Ezért adta meg neki Jézus látható sebeit. Ezek hasonlóvá tették őt a megfeszített Krisztushoz, és egyben hitelesítették életét, amely hatásos prédikáció volt a megfeszített Jézusról.
Kevéssel a halál beállta után kezéről, lábáról és oldaláról eltűntek a sebek. Helyüket finom, - az újszülött gyermekéhez hasonló - gyenge bőrszövet nőtte be.

1968. szeptember 20-án ünnepelték stigmatizációjának 50. évfordulóját. Vasárnap, 22-én Pio atya tolószékben mondta el utolsó szentmiséjét. A végén az áldásra föl akart állni, de összeesett. Éjszaka még egyszer meggyónt, kérte a szent kenetet, s testvérei és a hívők imádsága közben 23-án 2.30-kor meghalt.
- Egy bizonyítottan csodás gyógyulás után II. János Pál pápa akinek Pio atya még fiatal korában megmondta, hogy pápa lesz, 1999. V. 2-án  boldoggá, egy újabb gyógyulás után 2002. VI. 16-án sztentté avatta.

Pietrelcinai Szent Pio atya utolsó szentmiséje

a halála előtti napon
a videón az ő hangját is halljukAmikor Pio atya szentmisét mutatott be, mindenki érezte, hogy Krisztussal valójában átéli a szenvedését és keresztre feszítését.

Ó, édes Jézus, soha ne engedd,
hogy elveszítsem azt a drága kincset, aki te vagy számomra!
 Lelkiatyának írt levelében ezt olvassuk: "Amikor oltárhoz lépek, egész lényem oly tűzben ég, hogy nem tudom leírni. Főleg azt érzem, hogy arcom, tekintetem egészen áttüzesedik."

Amikor az oltár lépcsőjénél keresztet vetett, arca megváltozott. Egész lényén Jézus szenvedése tükröződött. Arcán az Úr fájdalma. Teste megroppant a szenvedés súlya alatt. A térdelésből csak rendkívüli fáradsággal tudott felegyenesedni. Véres kezével az oltárra támaszkodott, mintha vállán a nehéz keresztet cipelné.

(Közvetlenül halála előtt derült ki, amit ő titokban tartott, hogy a vállán is volt seb, Jézus kereszthordozásának sebe.)
Santa Maria delle Grazia ahol Pio atya szentmisézett

A zarándokok, szentmiséje előtt alig aludtak valamit. Már hajnali két órakor kezdtek gyülekezni a templom előtt … ahol tengerré duzzadt a szürke tömeg. Pontosan 5 órakor nyitották a templomot. Sokon szívesen várakoztak órákon át, csakhogy jó helyhez jussanak.


Santa Maria delle Grazia Rotondóban - ma
Ez a sebekkel ékes kapucinus egész papi életében szemléletessé tudta tenni a Golgota drámáját a hívek számára. Hiszen minden szentmiséjében titokzatosan átélte Jézus szenvedését, kereszthalálát.
Pio atya szentmiséjének hatására sokan megtértek. Papok is így nyilatkoztak: Ilyen szentmise után többé nem tudunk felületesen, elkapkodva misézni.

Pio atya szintmise közben nem viselt kesztyűt, de a miseing bő ujjával igyekezett elrejteni véres kezét. A sebeket csak akkor lehetett látni, amikor a szertartás előírása szerint - felajánláskor és úrfelmutatáskor - fel kellett emelnie kezét.
Őszintén meg kell mondanunk: sokan vártak erre a pillanatra. De helytelen volna azt állítani, hogy csupán ez a jámbor kíváncsiság lett volna indítéka a hívek áhítatának.
Pio atya szentmiséje egy és háromnegyed óráig tartott. Később elöljárói parancsára 45 perc alatt befejezte. Egyáltalán nem törődött a jelenlevőkkel. Figyelmét és tekintetét csak arra irányította, amit végzett. Tudott azonban róla, hogy a vele együtt imádkozók támogatják.
A miséző atyán gyakran látszott rendkívüli meghatottság. Ami azonban a fényképen lelkéből kisugárzik, csak nagyon homályos visszfénye a megrendült léleknek, aki kész a bűnös emberiséget helyettesíteni Isten előtt.
Érthető, hogy az így átélt szentmise után mennyire kimerült. Tulajdonképpen már előbb kimerült. Éjszakája rövid, kínja pedig állandó volt. El kell hinnünk, amit mondott: "Könnyebben meglenne a föld nap, mint szentmise nélkül".

Pio atya naponta hosszú órákat töltött a gyóntatószékben. Gyónói nemcsak Olaszországból jöttek, hanem egész Európából, sőt a tengeren túlról is.

A férfiakat a sekrestyében, a nőket a templomban gyóntatta. Sorszámot kapott mindenki és e számhoz kellett igazodnia. Tolakodás és hivatkozás előkelő pártfogókra itt nem jelentett semmit. Időnként nemcsak napok, hanem hetek kellettek, hogy sor kerüljön valakire.


Pio atya általában feltételezte a jó gyónási előkészületet. Ha ez hiányzott, elküldte a gyónót és később várta vissza… Semmi esetre se hanyagolhatták el a gyónási előkészületet, "mert az atya e nélkül is tud mindent, olvas a lélekben". Lingua professzor barátja a szentgyónásban "lelki krízisről" beszélt az atyának. Lelki krízis alatt azt értette, hogy nős ember létére szeretőt tartott. Pio atya felháborodott: "Micsoda? Lelki krízis? Piszkos disznó vagy! Isten haragszik rád! Hordd el magad"! Az így elzavart ember, ha komoly szándékkal jött gyónni, biztosan visszatért a gyóntatószékbe.


Délben rövid pihenő következett. Együtt ült testvéreivel az asztalnál az ebédlőben. Kevés főzeléket evett, közben érdeklődve, élcelődve elbeszélgetett velük. Majd hamarosan visszatért a gyóntatószékbe. "Ne aggódjatok - mondta egy alkalommal - hogy sok időmet elrabolnak. Legjobban a lelkek megmentésére fordított időnket értékesítjük. Hálát adok a mennyei Atya jóságáért, hogy lelkeket vezet hozzám, és némiképpen segíthetek rajtuk".

Nem szabad elfelejtenünk, hogy sebei, különösen szívsebe szüntelen fájdalmat okozott neki. Nem ritkán külsőleg is észlelhető küzdelmet vívott a lelkekért. Nem állíthatjuk, hogy a legapróbb részletekre kiterjedően tudott mindenről, és mint nyitott könyvben olvasott a lelkekben, bár lélekismeretének nem egy meglepő bizonyítékát adta. A jó Isten csak azokat a lelkeket mutatja meg neki, akiket akar. Sokan minden különösebb élmény nélkül hagyták el a gyóntatószéket. Másokat viszont szívük mélyéig megrendített rövid, világos intelmével és megtértek.


A szentmise  Krisztus szakadatlan áldozata. A hívő nép hálás, ha olyan papot talál, aki tudatában van a szentmiséjével vállalt felelősségének. "Nem a háború, hanem a háború utáni idő tölt el engem aggodalommal, - mondta Pio atya. - Hogyne sírnék, amikor látom, hogy az emberiség minden áron a pokolba akar rohanni."
Jézus kereszthalála és a hívek lelki vaksága egyaránt megrendítették lelkét szentmise alatt.

12. Pio atya áldozás utáni imája

13. Pio atya lelki gyermekeinek írt leveleiből - pár gondolat